Regulamin wewnętrzny

 

Przyjemna atmosfera oraz poszanowanie zasad prawidłowego zachowania są ważnymi czynnikami zapewniającymi dobre warunki nauczania.

 

Składka członkowska na zajęcia cotygodniowe wynosi 25 EUR na rodzinę. Upoważnia ona do:

  • Bezpłatnego korzystania z naszej biblioteki/wideoteki
  • Uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Literkę
  • Otrzymywania wszelkich materiałów edukacyjnych wymaganych w roku szkolnym
  • Wypożyczania podręczników szkolnych
  • Korzystania z 10% zniżki na opłatę zajęć cotygodniowych przy wpisie drugiego dziecka oraz 15% zniżki przy wpisie każdego dodatkowego dziecka z rodziny

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących co najmniej 8 uczestników.

Literka zapewnia co najmniej 28 spotkań na sezon (rok szkolny). Niektóre z nich mogą być okazjonalnie i w ramach określonych projektów związanych z działalnością, zastąpione innymi formami zajęć (łączenie grup, zgrupowania, spotkania autorskie, powtórki) w odrębnie ustalonych terminach.

W trakcie ferii oraz dni świątecznych zwyczajowe zajęcia nie są prowadzone (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych).

Opłata należności za kursy:

  • Gotówka
  • Przelew bankowy: IBAN: FR76 3000 3019 6300 0372 8955 666   BIC-ADRES SWIFT : SOGEFRPP
  • Czek lub 3 czeki wystawione na rzecz Literki. Okres ważności czeków wynosi 6 miesięcy. Zatem na każdym czeku w dniu jego realizacji powinna widnieć data wystawienia. Czeki są inkasowane 1-szego dnia każdego miesiąca.
  • Regulamin zapisów

Ostateczny wpis na listę uczestników/słuchaczy zostaje potwierdzony z chwilą otrzymania należności; w przypadku jej braku przed rozpoczęciem roku szkolnego (pierwsze zajęcia), Literka zastrzega sobie prawo do przyjęcia osoby będącej dotychczas na liście oczekujących.

Literka ma możliwość wystawienia zaświadczenia wpłaty celem jego przedstawienia pracodawcy.

Zwrot kosztów

Zobowiązanie wobec Literki jest roczne: oznacza to, iż nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów, z wyjątkiem przypadków siły wyższej rozpatrywanych indywidualnie (przeprowadzka, choroba, utrata zatrudnienia). Wniosek o zwrot należy złożyć na piśmie wraz z odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi.

Jeśli w trakcie roku szkolnego, dany uczeń zakłóca prawidłowy przebieg zajęć, Literka wraz z rodzicami dziecka będą starali się wspólnie znaleźć rozwiązanie kłopotliwego zachowania. W przypadku braku poprawy sytuacji po podjętych próbach rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami. Literka zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przyjmowania dziecka na zajęcia. Literka dokona zwrotu kosztów za niezrealizowane zajęcia i zatrzyma składkę członkowską.

Rodzice/słuchacze zobowiązują się przybywać na zajęcia punktualnie: zespół Literki prosi o przyprowadzanie dzieci na czas (najwyżej 5 min przed rozpoczęciem zajęć) oraz odbieranie dzieci na czas. Literka nie ponosi odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć.

Literka nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów, która może zdarzyć się na jej terenie.

Na koniec roku szkolnego, członkowie zobowiązani są do zwrotu wszelkich podręczników oraz materiałów użyczonych przez Literkę.

Dane osobowe przekazane Literce nie są przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej zgody.